Stichting

Stichting Hofje van Hoogelande heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage en is gevestigd in het Bezuidenhout aan de Johannes Camphuijsstraat 61a. Zij is in het jaar 1669 in het leven geroepen door Jonkheer Eduard van Hoogelande, gewoond hebbende te 's-Gravenhage, die bij testament liet vastleggen dat de inkomsten uit zijn vermogen ten goede moesten komen aan de armen middels het door hem gebouwde hofje in de Boekhorststraat:

"Dat sijn heer comparants jaerl. innecomen van alle sijne naer te laeten goederen geemployeert sal worden ten behoeve van den armen ... [en dat] de sestien huysiens ... bewoont sullen worden van eerlijcke arme persoonen."

De bewoning was vrij van huur, en de bewoonsters kregen jaarlijks een preuve in geld en natura, o.a. bestaande uit 50 gulden en 8 tonnen turf.

Deze huisvesting aan de Boekhorststraat te 's-Gravenhage, werd in het begin van de twintigste eeuw aan de gemeente 's-Gravenhage verkocht en is afgebroken. Daarvoor in de plaats zijn gekomen de woningen aan de Johannes Camphuysstraat 61 tot en met 85, welke in november 1907 werden betrokken.

De stichting Hofje van Hoogelande heeft ten doel het verlenen van huisvesting aan natuurlijke personen, die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen, zulks op grond van het bepaalde in het testament van de heer Eduard van Hoogelande.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het beheren van de woningen behorend bij het Hofje, het in stand houden van het Hofje als woongemeenschap en in het algemeen het stimuleren van initiatieven die leiden tot de ontwikkeling van woongelegenheid voor minvermogende oudere personen. Dit betekent dat de stichting er naar streeft iedere huurder zo lang en zo zelfstandig mogelijk te laten wonen en indien dit niet meer mogelijk is, te beoordelen door de daartoe bevoegde instanties, medewerking te verlenen aan het zoeken naar geschikte vervangende woonruimte in een zorginstelling.